Chaen

20 tekstów – auto­rem jest Chaen.

To śmie­szne, że ktoś mu­si mi po­wie­dzieć, jak słod­ko wygląda­my ra­zem i jak bar­dzo się kocha­my, żebym to wreszcie zauważyła. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 marca 2011, 15:27

~

Cza­sem wściekłość budzi się we mnie
Rozkłada skrzydła i syczy
Układa się wy­god­nie, za­tykając mi usta
i krzyczy.

Lu­bię cza­sem tę złośliwą jędzę
Ma cięty język i ser­ce z kamienia
I w chłodną lalkę bez skru­pułów i uczuć
mnie zmienia.

A kiedy dłonie za­cis­kają się w pięści
Mięśnie na­pięte jak struna
Słyszę cichy śmiech jędzy - mo­jego
opiekuna

I do­piero kiedy wyp­chnie z mej głowy
Resztki dziecin­nej naiwności
Poz­wa­la odzys­kać mi władzę nad moją
smutną rzeczywistością. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 lutego 2011, 17:14

I kiedy wszys­tko wy­daje się wreszcie ta­kie ja­kie po­win­no... Ha­mul­ce się psują, kółka od­pa­dają, a biżute­ria rdze­wieje w ciągu kil­ku se­kund, mi­mo, że jest ze złota. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 lutego 2011, 18:09

Czuję się piękna tyl­ko przy to­bie. Gdy sie­dzisz obok mnie, uśmie­chasz się i prze­suwasz dłońmi po moich włosach. Właśnie wte­dy czuję się miss Pol­ski, An­ge­liną Jo­lie i Hal­le Ber­ry. Tyl­ko później, jak przes­ta­jesz pat­rzeć... To wszys­tko zni­ka i znów jes­tem sobą, tą smutną dziew­czyną z mi­liar­dem kompleksów. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 lutego 2011, 13:48

Wte­dy kiedy wy­daję się naj­silniej­sza i skon­cen­tro­wana na działaniu, wte­dy właśnie cię pot­rze­buję, bo wte­dy jes­tem najsłabsza. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 stycznia 2011, 14:50

- Jes­teś złośli­wym, aro­gan­ckim, ok­rutnym egoistą z masą dziw­nych fe­tyszy, który widzi tyl­ko czu­bek swo­jego nosa.
- Wy­mieniaj da­lej, kiciu.
- Nie mogę, nie poz­nałam jeszcze wszys­tkich twoich zalet. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 grudnia 2010, 09:44

By­cie za sta­rym na coś to tyl­ko stan umysłu, który trze­ba zwal­czyć. Zaw­sze jest się wys­tar­czająco młodym, by ro­bić te rzeczy, które już nam nie wypada. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 listopada 2010, 13:35

Jes­tem ideałem piękna - szko­da, że renesansowym. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 23 listopada 2010, 18:13

Cza­sem trze­ba spoj­rzec na siebie, przecze­sac pal­ca­mi wlo­sy, us­mie­chnac sie swoim naj­piek­niej­szym us­mie­chem i po­wie­dziec so­bie - Jes­tes kims. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 listopada 2010, 12:26

Cieka­wa jes­tem, jak to możli­we, że jak pat­rzysz na mnie, widzisz ko­goś zu­pełnie in­ne­go, niż ja, kiedy pat­rzę w lustro. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 1 listopada 2010, 09:40

Chaen

So close no matter how far Couldn't be much more from the heart Forever trusting who we are And nothing else matters Never opened myself this way Life is ours, we live it our way All these words I don't just say And nothing else matters Trust I seek and I find in you Every day for us something new Open mind for a different view And nothing else matters Never cared for what they do Never cared for what they know But I know

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chaen

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność